Polityka Prywatności

W BITReS szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Ten dokument ma za zadanie dostarczyć Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, powiadomić o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

Definicje użyte w tym dokumencie:

BITReS lub My - oznacza spółkę działającą w oparciu o polskie prawo pod firmą BITReS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok. 2, 02-004 Warszawa, NIP 7010945266, REGON: 38437057, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000803972, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł.

Newsletter - usługa polegająca na informowaniu o nowościach w Serwisie, a także przekazywaniu materiałów promocyjnych i reklamowych.

Algorytm - należy przez to rozumieć element oprogramowania komputerowego, umożliwiający korzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego i testowanie rozwiązań do weryfikacji tożsamości za pomocą głosu, podlegający ochronie prawnej i będący chronionym prawnie elementem należącym do BITReS.

Polityka Prywatności – ten dokument.

Serwis - oznacza prowadzoną przez Nas stronę internetową www.bitres.pl, za pośrednictwem której oferujemy Nasze Usługi.

Profil lub Konto - miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu się, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe i inne informacje oraz korzystać z funkcji Konta.

Regulamin - regulamin świadczenia Usług dostępny pod tym adresem www.bitres.pl/terms spełniający wymogi stawiane przez przepisy, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługi - oznaczają każdą usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, które Ci oferujemy za pomocą Serwisu.

Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną korzystającą z Serwisu i oferowanych przez niego Usług.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności jest BITReS. W sytuacji, gdy Twoje dane mogą być przetwarzane również przez inne podmioty dla własnych celów zostaniesz o tym poinformowany w Polityce Prywatności lub poprzez doręczenie osobnej informacji.

Aktualne dane kontaktowe, pod którymi możesz uzyskać informacje oraz za pomocą których możesz skorzystać z praw w zakresie objętym Polityką Prywatności:

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych

2.1. Dane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

2.1.1. Rejestracja i inne informacje o Twoim koncie

Podczas Twojej rejestracji, w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług, możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

2.1.2. Dane podawane podczas korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego z udziałem głosu

W celu skorzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego wymagane jest wgranie do Serwisu próbki Twojego głosu. Próbkę możesz nagrać poprzez narzędzia dostępne w swoim profilu lub poprzez przekazanie pliku audio w formacie .wav.

2.1.3. Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji

W przypadku kontaktu telefonicznego, za pomocą poczty tradycyjnej albo e-mail zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się nam przekazać. Jeżeli rozmowa telefoniczna będzie nagrywana zostaniesz o tym poinformowany na jej początku. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.

2.2. Dane, które gromadzimy automatycznie w związku z korzystaniem z Serwisu

Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

2.2.1. Dane o urządzeniu

Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Informacje związane z urządzeniem mogą być przez nas łączone z Twoim kontem (w przypadku zalogowanego Użytkownika) i wówczas staną się one Twoimi danymi osobowymi.

2.2.2. Dane związane z aktywnością w Serwisie

Oprócz danych zbieranych w przypadku rejestracji i podczas tworzenia Profilu, zbieramy i przetwarzamy dane związane z Twoją aktywnością w serwisie wyłącznie przez czas trwania sesji – za pomocą odpowiedniego pliku cookie, który nie przechowuje tych danych dłużej niż do zakończenia danej sesji.

2.3. Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

2.3.1. Dane od innych osób i z publicznie dostępnych źródeł

Danych o Tobie nie zbieramy od podmiotów trzecich.

3. Dane dotyczące dzieci

Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 18 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy powiadamiając ją o tym fakcie, jeżeli tylko będziemy posiadać odpowiednie dane kontaktowe.

4. Cele przetwarzania

4.1. W jakim celu przetwarzamy informacje na Twój temat?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa i niezbędne do realizacji celów, które zostały wskazane w Polityce Prywatności. Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

4.2. Przetwarzanie w celu marketingu naszych usług

Wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe w celu promocji naszych Usług i zachęcenia Cię do nawiązania lub rozwinięcia współpracy z BITReS, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. W ustawieniach swojego Profilu możesz wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania poprzez wyłączenie opcji przesyłania przez nas Newslettera.

Każdorazowo, gdy wykonywanie działań o charakterze marketingowym będzie zgodnie z przepisami dodatkowo uzyskania zgody, podejmiemy starania, by uzyskać odpowiednią zgodę na kontakty marketingowe.

4.3. Przetwarzanie w celu kontaktów z nami oraz z podmiotami trzecimi, w tym organami administracji

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować (za pomocą podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe). Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w celu:

4.4. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych

Nasze rozwiązanie opiera swoje działanie na danych biometrycznych – czyli takich, które dotyczą cech fizycznych człowieka i dzięki specjalnemu ich przetworzeniu technicznemu umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację osoby. Taką cechą w tym przypadku jest Twój głos. Wykorzystujemy nagrania głosowe w celu umożliwienia Ci logowania się do Serwisu przy wykorzystaniu uwierzytelniania dwuskładnikowego i w ten sposób testowania rozwiązań służących weryfikacji tożsamości za pomocą głosu lub testowania skuteczności biometrii głosu z poziomu Profilu. W tym zakresie przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania Usługi na Twoją rzecz. Akceptacja przez Ciebie Regulaminu, w którym wskazano co jest przedmiotem świadczonej przez nas Usługi, stanowi wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych biometrycznych niezbędnych do wykonania tej Usługi.

Twoje nagrania domyślnie przechowujemy w formie przetworzonego matematycznego modelu głosu, niemożliwego do rozkodowania. Nie ma więc możliwości odwrócenia procesu przetwarzania w celu „odzyskania” próbki głosu z tak uzyskanego modelu. Jeżeli natomiast wyrazisz nam dodatkową zgodę, to zanonimizowane nagrania Twojego głosu w wersji surowej oraz w postaci modelu wykorzystywać będziemy mogli również do celów budowania, trenowania i testowania rozwiązań służących do rozpoznawania głosu oraz identyfikacji osób za pomocą głosu. Zgoda taka może być w każdym czasie wycofana, jednak wycofanie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, jakie miało miejsce do tego czasu.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Informujemy, iż nie używamy danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji które wywołują skutki prawne względem Ciebie lub w podobny sposób znacząco wpływają na Twoje prawa. W szczególności nie używamy danych do profilowania.

6. W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone w naszym Serwisie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email, jeżeli będziemy nim dysponować. Jeśli posiadasz Konto w naszym Serwisie i nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego Konta poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail z prośbą o zamknięcie konta.

7. Twoje prawa

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1. Polityki Prywatności.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty w szczególności za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku w ciągu miesiąca poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu.

8. Komu udostępniamy Twoje dane?

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:

9. Przekazywanie danych do państw trzecich

Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń. Dane Twoje mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w związku z korzystaniem przez nas z usług dostarczanych przez Amazon (przechowywania danych w chmurze) – w takim przypadku zawarta zostanie z dostawcą tych usług umowa zawierająca zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne, a także wprowadzone zostaną dodatkowe środki zapewniające poszanowanie Twoich praw (w tym szyfrowanie danych).

10. Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

W przypadku posiadania przez Użytkownika Konta w Serwisie, Twoje dane osobowe związane z kontem w Serwisie przechowujemy przez czas jego posiadania przez Ciebie - dla celów realizacji Usługi.

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe:

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Wgrane przez Ciebie dane głosowe są przechowywane przez okres posiadania przez Ciebie Konta, a jeśli wyrazisz oddzielną zgodę, będą one przechowywane dalej dla celów budowania, trenowania i testowania rozwiązań do weryfikacji tożsamości za pomocą głosu, do momentu zakończenia badań lub wycofania Twojej zgody (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

11. Bezpieczeństwo przetwarzania

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych, które są regularnie monitorowane tak, by:

Twoje nagrania głosowe przechowywane przez nas w formie plików audio podczas ich wgrywania do Serwisu i nagrywania w Serwisie są zabezpieczone poprzez zastosowanie protokołu HTTPS.

W przypadku korzystania z serwerów zewnętrznych (w tym dostarczanych w ramach usługi Amazon Web Services) zadbamy o to, by dane pozostawały zaszyfrowane oraz dostępne były wyłącznie za pomocą klucza (np. SSH).

Regularnie wykonujemy również kopie bezpieczeństwa przechowywanych przez nas danych – zgodnie z obowiązującą u nas wewnętrznie procedurą.

Pamiętaj jednak, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i zawsze istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie. Dlatego szczególny nacisk należy położyć na to, by każdy Użytkownik w sposób odpowiedni sam również dbał o bezpieczeństwo własnych danych.

12. Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.

13. Organy Nadzorcze

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

14. Stosowanie cookies i innych tego typu rozwiązań

Serwis wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Serwis i zapisywane na Twoim urządzeniu lub w Twojej przeglądarce) i inne podobne rozwiązania (w tym logi strony internetowej). Podmiotem wykorzystującym te narzędzia jest BITReS. BITReS nie stosuje w Serwisie cookies stron trzecich.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu utrzymania sesji użytkownika Serwisu po zalogowaniu(tzw. sesyjne cookies), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Logi strony internetowej wykorzystywane są w celu monitorowania w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, jego bezpieczeństwa oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania.

Pliki cookies i inne stosowane przez nas rozwiązania nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały w odpowiedniej części Polityki Prywatności.

15. Sposoby wyłączenia plików cookies

Wszystkie stosowane przez nas rozwiązania są niezbędne do działania Serwisu, w związku z czym zgodnie z przepisami zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody na ich stosowanie przez Serwis.

Możesz jednak w każdej chwili skorzystać z opcji opisanych poniżej, żeby wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej.

W celu ułatwienia zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron najczęściej wykorzystywanych przeglądarek.

Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę, by samodzielnie, każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookie będzie pytać o zgodę na udzielenie tego dostępu. To daje Użytkownikowi kontrolę nad tym, co znajduje się na jego urządzeniu, jednak ma tę wadę, że może zmniejszać wygodę korzystania z Serwisu.