Regulamin świadczenia usług za pomocą witryny www.bitres.pl

Podmiotem świadczącym Usługi za pomocą Serwisu jest BITReS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok. 2, 02-004 Warszawa, NIP 7010945266, REGON: 38437057, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000803972, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł.

We wszystkich sprawach możesz skontaktować się z Nami:

Art. 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu www.bitres.pl prowadzonego przez BITReS.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin, poza wysłaniem drogą elektroniczną na adres e – mail wskazany przez Użytkownika, jest dostępny do wglądu w aktualnej wersji na stronie www.bitres.pl/terms

 3. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

  1. Administrator lub BITReS – właściciel Serwisu – BITReS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok. 2, 02-004 Warszawa.
  2. Newsletter – usługa polegająca na informowaniu o nowościach w Serwisie, a także przekazywaniu materiałów promocyjnych i reklamowych.
  3. Algorytm – element oprogramowania komputerowego, umożliwiający korzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego i testowanie rozwiązań do weryfikacji tożsamości za pomocą głosu, podlegający ochronie prawnej i będący chronionym prawnie elementem należącym do BITReS.
  4. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych każdego z Użytkowników oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Serwisu dostępny pod adresem www.bitres.pl/privacy_policy.
  5. Profil lub Konto – miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu się, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe i inne informacje oraz korzystać z funkcji konta.
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Serwisu.
  7. Serwis – strona www dostępna pod adresem www.bitres.pl.
  8. Usługa – każda usługa, treść, funkcjonalność, technologia lub funkcja, które Ci oferujemy za pomocą Serwisu.
  9. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu i oferowanych przez niego Usług.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

 5. Regulamin określa warunki, na jakich Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkowników.

 6. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Administratorem, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres, o którym mowa jest na wstępie niniejszego Regulaminu, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu.

 7. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wysyłanie na jego e - mail podany w trakcie rejestracji wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności ich aktualną wersję, zmiany oraz inne informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Wszelkie informacje dotyczące Serwisu, w tym w szczególności Regulamin, katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w Serwisie, kierowane przez Administratora do Użytkowników, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

 9. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługują właściwym podmiotom uprawnionym i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji Usług.

 10. Prawa do logo i nazwy Serwisu przysługują Administratorowi i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo i nazwy Serwisu a także firmy Administratora poza wyjątkami przewidzianymi w regulaminie lub przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione.

 11. Użytkownik jest uprawniony do posługiwania się ofertą z logo Administratora, a także z odnośnikiem do Serwisu – w celach związanych z tą ofertą.

 12. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w ramach Serwisu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych.

 13. Administrator może wprowadzić odrębne bądź dodatkowe warunki świadczenia Usług, w tym w formie regulaminów promocji lub regulaminów dla poszczególnych Usług.

 14. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób naruszający prawa osób trzecich.

 15. Serwis może być rozbudowywany o nowe funkcjonalności a zakres świadczonych z pomocą Serwisu Usług może w związku z tym się zmieniać. BITReS może informować Użytkowników za pomocą danych kontaktowych przekazanych przez Użytkowników o nowych lub zmienionych Usługach.

Art. 2

Świadczone usługi

 1. Posiadanie własnego Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne, jednakże jest niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu.

 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu w podstawowym zakresie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dochodzi w sytuacji pomyślnego zakończenia procesu rejestracji i założenia Konta (dalej zwanego „Umową o świadczenie usług dostępu do Serwisu”). Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony. Jej rozwiązanie następuje z chwilą usunięcia Konta - w tym celu Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Administratorem w celu usunięcia konta Użytkownika - lub wskutek jej wypowiedzenia przez Użytkownika.

 3. Pełny dostęp do funkcji Serwisu umożliwia korzystanie z Algorytmu pozwalającego na testowe logowanie się do Serwisu za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego opartego na głosie Użytkownika oraz udział w testowaniu rozwiązań do weryfikacji tożsamości za pomocą głosu. Administrator zastrzega, że Algorytm znajduje się w fazie testowej i nie dają żadnej gwarancji w zakresie wygenerowanych wyników na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika danych i nie odpowiadają za ich poprawność.

 4. Użytkownik korzystający z Serwisu nie jest uprawniony do:

  1. rozpowszechniania, dystrybucji i wprowadzania do obrotu, w całości lub we fragmentach Serwisu,

  2. ingerowania w jego zawartość,

  3. usuwania oznaczeń Administratora oraz technicznych zabezpieczeń.

Art. 3

Rejestracja

 1. Podstawą korzystania z Usług Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, zaś w celu korzystania z jego rozszerzonych możliwości - dokonanie rejestracji i założenia Konta.

 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracji znajdującego się w Serwisie po kliknięciu przycisku „stwórz konto”.

 3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin i zrealizowała procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną założeniem Konta.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, dokładnych i aktualnych informacji, tj. że dane dostarczone w celu utworzenia nowego Konta dla Użytkownika należą do istniejącej osoby, którą jest Użytkownik oraz że posiada on tytuł prawny do posłużenia się tymi danymi w celu ich podania. Używanie fałszywej tożsamości lub tożsamości innej osoby bez podstawy prawnej jest surowo zabronione. Wykrycie nieprawdziwych danych spowodować może czasową lub bezterminową blokadą Konta, a także jego usunięcie.

 5. Wszystkie dane podawane są przez Użytkownika w czasie rejestracji dobrowolnie, jednak są one niezbędne do korzystania z Serwisu.

 6. Gromadzimy dodatkowe dane wysyłane przez przeglądarki, z których korzystają Użytkownicy, za pomocą rozwiązań takich jak ciasteczka cookies. Korzystamy z tych danych w celu wskazanym w Polityce Prywatności.

 7. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.

 8. Celem dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik musi potwierdzić zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności. Brak zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu lub brak zapoznania się z Polityką Prywatności uniemożliwia ukończenie procesu rejestracji i korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

 9. W procesie Rejestracji, jak i później w każdym czasie Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie Newslettera. Użytkownik w każdej chwili bez podawania przyczyny może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez wysłanie Administratorowi wiadomości drogą elektroniczną lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ustawieniach Konta.

 10. Przed dokonaniem Rejestracji Klient potwierdza, iż w pełni zaznajomił się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszelkie jego postanowienia bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Zaakceptowany Regulamin zostaje następnie przesłany przez Administratora drogą elektroniczną na adres e – mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji w Serwisie.

Art. 4

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych osobowych po zalogowaniu do Serwisu za pomocą edycji Profilu. W celu dodatkowej identyfikacji, Użytkownikowi przysługuje możliwość zamieszczenia zdjęcia profilowego dla swojego Profilu. Wszelkie zmiany w Profilu, aby mogły zostać zapisane, musza zostać zatwierdzone poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku „update!”.

 2. Użytkownik nie może udostępniać danych umożliwiających zalogowanie się na Konto osobom trzecim, bezpośrednio z nim nie związanym.

 3. Użytkownikowi zabrania się:

  1. zamieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających zasady obowiązujące w społeczeństwie,

  2. zamieszczania treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru dla dzieci,

  3. propagowania treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym autorskie,

  4. stosowania gróźb lub inwektyw,

  5. zamieszczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści erotyczne lub pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, obrażających symbole religijne/państwowe,

  6. promowania innych stron internetowych, umieszczania w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym, których podmiotem jest osoba trzecia albo inna strona internetowa, chyba że na podstawie odrębnej umowy zawartej uprzednio z Administratorem,

  7. używania programów (botów) generujących zapytania do Serwisu - wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),

  8. łamania ogólnie przyjętych zasad etykiety,

  9. prowadzenia jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,

  10. umieszczania w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym, których podmiotem jest osoba trzecia albo inna strona internetowa, chyba że na podstawie odrębnej umowy zawartej uprzednio z Administratorem.

 4. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie Serwisu. Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. W przypadku powtarzających się lub rażących naruszeń Administrator może zastosować bezterminową blokadę Konta, a także jego usunięcie.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w przypadku zablokowania Konta lub jego usunięcia w związku z naruszeniem Regulaminu.

 6. Z Serwisu mogą zostać usunięte umieszczone przez Użytkownika materiały niezgodne z Regulaminem, bez konieczności informowania go o tym.

Art. 5

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego połączenia do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, komputera osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego, o co najmniej następujących parametrach:

  1. dla komputera:

   1. system operacyjny: Windows, Linux, MacOs

   2. przeglądarka internetowa: Google Chrome, Firefox, Opera, Apple Safari

  2. dla urządzeń mobilnych wymagany jest system operacyjny: iOS lub Android

Art. 6

Świadczone Usługi

 1. Dostęp do pełnej wersji Serwisu odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Za pomocą Serwisu możliwe jest bezpłatne korzystanie z Algorytmu pozwalającego na testowe logowanie się do Serwisu za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego opartego na głosie Użytkownika oraz udział w testowaniu rozwiązań do weryfikacji tożsamości za pomocą głosu z poziomu Profilu.

 2. Korzystanie z pełnej wersji Serwisu jest możliwe jedynie po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swoich danych umożliwiających logowanie.

 3. W celu logowania, Użytkownik może korzystać z loginu i hasła, zaś w przypadku wybrania odpowiedniej opcji, przy użyciu uwierzytelniania dwuskładnikowego przy pomocy swojego głosu lub przy pomocy kodu bezpieczeństwa udostępnionemu Użytkownikowi w ustawieniach profilu. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe Użytkownik może wyłączyć klikając przycisk „disable 2fa”.

 4. Jeżeli wymagane jest to przepisami, do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie dodatkowej zgody.

 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

 6. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Algorytmu, Użytkownik może powiadomić o tym fakcie Administratora na adres poczty elektronicznej wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu. Administrator rozpatrzy składane do niego reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Art. 7

Licencja

 1. W przypadku zaakceptowania niniejszego Regulaminu i korzystania z Serwisu, Administrator, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tego Serwisu oraz prawa do Algorytmu, udziela Użytkownikowi prawo do nieodpłatnego korzystania z Serwisu i Algorytmu na zasadach wskazanych poniżej (licencja).

 2. Licencja udzielona przez Administratora uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania z udostępnianych przez Administratora funkcji Algorytmu i Serwisu.

 3. Użytkownik na podstawie udzielonej licencji w szczególności nie jest uprawniony do:

  1. rozpowszechniania ani udostępniania jakimkolwiek osobom trzecim w jakikolwiek sposób elementów Serwisu lub Algorytmu;

  2. pobierania lub zwielokrotniania jakichkolwiek elementów Serwisu lub Algorytmu dla celów własnych lub dla potrzeb osób trzecich;

  3. rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia, najmu lub użyczenia na rzecz osób trzecich elementów Serwisu lub Algorytmu bez względu na formę;

  4. udzielania sublicencji;

  5. dokonywania dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i inżynierii wstecznej Serwisu oraz Algorytmu.

 4. Licencja, o której mowa w ust. 1-3 ma charakter nieodpłatny, niewyłączny i niezbywalny.

 5. Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie oraz geograficznie niewyłącznej licencji na wszystkie nagrania głosowe stworzone lub dostarczone w celu aktywacji i testowania w ramach Serwisu uwierzytelniania dwuskładnikowego, w tym także na wszelkie opracowania (w tym modele) stworzone z pomocą Serwisu w oparciu o nagranie głosu – na wszelkich polach eksploatacji znanych na dzień zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu, w tym w zakresie utrwalania, rozpowszechniania, zwielokrotniania, wykorzystywania przez Administratora oraz osoby trzecie upoważnione przez Administratora. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody przez Użytkownika, licencja obejmuje również prawo do korzystania z nagrań na ww. polach eksploatacji w celach tworzenia, badania, trenowania oraz komercjalizacji algorytmów służących w szczególności do analizowania próbek głosowych w celu ulepszania działania dwuskładnikowej weryfikacji oraz testowania rozwiązań do weryfikacji tożsamości za pomocą głosu.

 6. Licencja, o której mowa w ust. 5 ma charakter nieodpłatny, niewyłączny, nieograniczony terytorialnie oraz nieograniczony w czasie, a także nie wygasa w przypadku zakończenia trwania umowy na korzystanie z Serwisu.

Art. 8

Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy można złożyć Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu, listem poleconym na adres siedziby Administratora wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu, lub dostarczyć osobiście.

 2. Po otrzymaniu przez Administratora oświadczenia o wypowiedzeniu umowy Konto Użytkownika zostaje niezwłocznie usunięte.

 3. Z tytułu wypowiedzenia umowy Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

 4. Podczas dezaktywacji Konta Użytkownik może zdecydować o dalszym wykorzystywaniu jego nagrań głosowych zgodnie z art. 7 ust. 5 Regulaminu. W przypadku nie wyrażenia takiej zgody, nagrania wprowadzone przez użytkownika zostają usunięte w chwili usunięcia Konta.

Art. 9

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami powszechnie przyjętymi w Internecie, w tym w szczególności zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Zachowanie Użytkownika winno także być zgodne z niniejszym Regulaminem.

 2. Użytkownik wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści stanowiące element Serwisu za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika lub osobę działającą w imieniu Użytkownika z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub osobę działającą w imieniu Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora.

 5. Algorytm udostępniony w Serwisie do korzystania przez Użytkowników nie jest gotowym oprogramowaniem i znajduje się w fazie testów, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie działanie Serwisu lub Algorytmy, w tym za utrudnienia w logowaniu do Serwisu z użyciem uwierzytelniania dwuskładnikowego. Administrator nie udziela gwarancji w związku z korzystaniem z Algorytmu przez Użytkownika, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Algorytmu, w tym za utratę danych Użytkownika.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi, które świadczone mogą być za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, działające we własnym imieniu i na własny rachunek. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.

 8. Administrator zastrzega, iż zakres Serwisu może być w każdej chwili zmieniony i aktualizowany przez Administratora. Administrator dołoży wszelkich starań, by informować na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.

 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu lub jego nieprawidłowe funkcjonowanie, spowodowane:

  1. specyfiką funkcjonowania sieci Internet, w szczególności przerwami lub opóźnieniami transmisji,

  2. mechanizmami zarządzania ruchem stosowanymi przez dostawców sieci Internet,

  3. innymi aspektami technicznymi, na które Administrator nie ma wpływu mimo dochowania należytej staranności w sposobie realizacji usług związanych z Serwisem.

 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwie działanie Algorytmu, w tym w szczególności będące wynikiem błędnych danych wpisanych lub wprowadzonych przez Użytkownika. Administrator zaleca zweryfikowanie poprawności wprowadzonych do Serwisu danych.

 11. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za utracone korzyści.

Art. 10

Bezpieczeństwo danych

 1. Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz danych udostępnionych w utworzonym Profilu przez Użytkownika odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się przy rejestracji z treścią Polityki Prywatności dostępnej pod adresem www.bitres.pl/privacy_policy

 3. Administrator gwarantuje poufność danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu.

Art. 11

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora.

 2. Do wykładni niniejszego Regulaminu oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie norma najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej.

 5. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, poprzez poinformowanie o tym fakcie Administratora, co skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

 6. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym w nowym Regulaminie lub dodatkowych warunkach, a w braku określenia takiego terminu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od opublikowania w ramach Serwisu.

 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.